home  message  archive   ©  

pathe-thic:

m3chanarut0:

naruto

Naruto

(via feelingsstahpkakashi)

 zorahs asked: Kakashi or Minato

(Source: clintbartn, via indraotsutsuki)